McMillan, Jeff – Kim Smoltz

Jeff McMillan
Kim Smoltz
Acrylic on Wood Panel
20 x 26″

Retail Value: $1,750
Opening Bid: $300

 
Jeff McMillan Kim Smoltz

Posted in Artists M-S